Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът SEEVAL

Проектът “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на този уебсайт не бива да се приема като одобрение на съдържанието, което отразява само виждането на авторите, и Комисията не е  отговорна за начина, по който се използва представената информация.

Ръководство за учители

Младите хора трябва да притежават балансиран набор от когнитивни, социални и емоционални компетентности, които да им помагат да навигират успешно през своето развитие, предизвикателствата и преходите, съпровождащи ги по пътя към зрялата възраст. Те трябва да могат да опознаят себе си и своите силни страни, да регулират своите емоции, да се справят със загуби, промени и трудности, да решават ефективно проблеми и да вземат отговорни решения.

Събития

Образователни ресурси

Лична зона на комфорт – BG, EN

Дейността ще допринесе за развитието на по-високо ниво на социална компетентност на учениците – отправна точка за изграждане на взаимоотношения между тях в стил сътрудничество и ефективна комуникация. В края на този урок учениците ще…

Палитра от емоции – BG, EN

Занятието е подходящо за ученици в различна възрастова група 10-15 г. Дейностите помагат на учениците да се научат да разпознават и да владеят своите емоции: правилно разпознаване на емоциите и споделянето им в семейството; ежедневно…

Палитра от емоции – BG, EN

Занятието е подходящо за ученици в различна възрастова група 10-15 г. Дейностите помагат на учениците да се научат да разпознават и да владеят своите емоции: правилно разпознаване на емоциите и споделянето им в семейството; ежедневно…

Лична зона на комфорт – BG, EN

Дейността ще допринесе за развитието на по-високо ниво на социална компетентност на учениците – отправна точка за изграждане на взаимоотношения между тях в стил сътрудничество и ефективна комуникация. В края на този урок учениците ще…