Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът SEEVAL

Проектът “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на този уебсайт не бива да се приема като одобрение на съдържанието, което отразява само виждането на авторите, и Комисията не е  отговорна за начина, по който се използва представената информация.

Ръководство за учители

Младите хора трябва да притежават балансиран набор от когнитивни, социални и емоционални компетентности, които да им помагат да навигират успешно през своето развитие, предизвикателствата и преходите, съпровождащи ги по пътя към зрялата възраст. Те трябва да могат да опознаят себе си и своите силни страни, да регулират своите емоции, да се справят със загуби, промени и трудности, да решават ефективно проблеми и да вземат отговорни решения.

Събития

Образователни ресурси

„Навън е джунгла“ – BG, EN

Занятие подходящо за провеждане с ученици от 4+ клас. В рамките на 40 мин. имат възможност да дават идеи и да изслушват идеите на съучениците си; работят, съобразявайки се с определени правила; ималат възможност да…

Тренинг на тема : “Цветовете на приятелството“ – BG, EN

Занятие поднодящо за ученици в 11 клас, мултикултурна и приобщаваща среда ученици с различна степен на мотивираност. Продължителност 60 мин. Целта е активиране въображението на участниците, поощряване вербалната комуникация, зпознаване с поздравите на различни култури,…

Как да издаваме вестник с кауза – BG, EN

Предложението съдържа описание на едногодишна кампания, свързана с дейности за развиване на емоционална чувствителност и емпатия, умения за критично мислене, четене с разбиране и работа с текст, социална ангажираност и гражданска активност, работа в екип…

Приказен герой – BG, EN

Формират се умения за взаимодействие в екип, повишава се нивото на комуникация, подобряват се уменията за управление на информацията – анализ и синтез. Прави се анализ на речева ситуация и нейната проекция върху конкретен писмен…