Образователни ресурси

Ръководство за учители

Младите хора трябва да притежават балансиран набор от когнитивни, социални и емоционални компетентности, които да им помагат да навигират успешно през своето развитие, предизвикателствата и преходите, съпровождащи ги по пътя към зрялата възраст. Те трябва да могат да опознаят себе си и своите силни страни, да регулират своите емоции, да се справят със загуби, промени и трудности, да решават ефективно проблеми и да вземат отговорни решения.

    Личностни

    Социални