LifeComp

Брошурата LifeComp, издадена от Службата за публикации на Европейския съюз, представя „Личностната, социалната и компетентността за придобиване на умения за учене“ като набор от компетентности, приложими за всички сфери на живота, които могат да бъдат придобити чрез формално и неформално образование. „Личностната, социалната и компетентността за придобиване на умения за учене“ беше формулирана с това съдържание през 2018 г. в Препоръката на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот.

LifeComp включва девет компетентности с по три дескриптора. Рамката е концептуална, а не регулаторна. LifeComp може да се използва като основа за разработване на учебни програми и учебни дейности, насърчаващи личното и социалното развитие, и развиването на умения за учене.

Брошурата е налична само на английски език.

Downloads:

LifeComp brochure