Кръгла маса в България

  • д.м.г - 09:30

Онлайн дискусия по проекта SEEVAL се проведе на 26 януари 2021 г. в България. В събитието взеха участие 13 учители и заинтересовани служители от образователната сфера.

След обща информация за проекта SEEVAL, бяха представени и обсъдени основните заключения от проучването на социалните и емоционални компетентности на учениците и нуждите от професионална подкрепа на учителите.

Участниците споделиха някои свои професионални предизвикателства и опасения.

Ниската мотивация за учене, трудностите и лошите образователни резултати са сред предизвикателствата за учениците. Учителите споделят за трудности да си сътрудничат ефективно с родителите. Малките училища са затруднени от липсата на щатни психолози, които биха могли да предоставят психологическа и консултативна подкрепа.

Важни заключения по отношение на продуктите, които ще бъдат изготвени от проекта са:

  • модул за конструктивна комуникация с родителите трябва да бъде включен в обучението на учителите;
  • трябва да се предложи и междукултурна сенсибилизация на учителите;
  • подкрепа и материали, посветени на развитието и укрепването на връзките между учители и ученици, са също търсени.

EVENT INFO :

  • Start Date:д.м.г
  • Start Time:09:30
  • End Date:д.м.г
  • End Time:13:00