Parteneri

Departamentul pentru Informarea și Formarea continuă a profesorilor (DIITT), Bulgaria

Universitatea Trakia – Stara Zagora, Bulgaria – este o instituție de stat autonomă. Personalul didactic include 227 de profesori și profesori asociați și 419 profesori fără grade academice. Universitatea are peste 6000 de studenți, inclusiv 300 de studenți străini din 16 țări. 

Departamentul pentru Informarea și Formarea continuă a profesorilor (DIITT) este o unitate independentă a Universității Trakia. Oferă servicii în domeniile îmbunătățirii calificărilor profesorilor și a personalului administrativ implicați n educație; dezvoltare științifică; DIITT oferă formare pentru profesori care predau la diferite niveluri – de la grădiniță la liceu.

DIITT oferă cursuri de formare pe termen scurt și de calificare pe termen lung  în domenii precum metodica generală; metodici speciale pe discipline de studiu; managementul dezvoltării carierei profesorilor; psihologia copilului și școlară pentru profesori, managementul clasei; Cursuri de formare pe termen scurt (printre altele) – strategii de motivare a elevilor, stabilirea și menținerea unui climat educațional pozitiv, educația multiculturală, bullying și de ce fiecare are un rol în prevenirea acestui fenomen, managementul stresului și inteligența emoțională, couching în educație, educaâia socio-emoțională pentru toți și multe altele. DIITT organizează un forum pedagogic anual care a devenit un eveniment recunoscut în rândul profesorilor, decidenți – la nivel local, național și european. Departamentul publică un jurnal trimestrial cu articole și recenzii pe teme de științele educației și psihologie. Articolele sunt publicate în bulgară, rusă și engleză.

Asociația Centrul pentru formare creativă (Bulgaria)

Asociația Centrul pentru formare creativă (CCTA) este o organizație non-profit dedicată schimbărilor calitative în domeniul educației și formării – o schimbare către o educație mai practică, care dezvoltă în mod eficace competențele cheie și crește potențialul de succes al elevilor pentru realizare socială și profesională. Asociația activează atât în domeniul educației formale, cât și al educației informale.

Activitatea CCTA se centrează pe principiul învățării pe parcursul întregii vieți, cu accent pe formarea profesorilor și a inițiativelor de tineret.
Centrul derulează 15 programe de formare continuă a profesorilor certificate de Ministerul Educației și al Științei și listat în Registrul național al programelor acreditate de formare pentru specialiștii în pedagogie. Printre tematicile programelor se numără prevenirea părăsirii timpurii a școlii, metode creative pentru integrarea în clasele multiculturale, medii educaționale care sprijină învățarea.

CCTA este promotor și participant activ în proiecte, adresate calificării profesorilor și nevoilor elevilor și ale tinerilor. Pe lângă numeroasele participări de succes în proiecte și inițiative internaționale, sprijinite prin programele LLP și Erasmus+ program, CCTA activează în domenii legate de integrarea copiilor migranți și a colaborat în proiecte, finanțate de Centrul guvernamental pentru educația și integrarea copiilor și elevilor din familii de migranți (CEICSEM).

Universitatea Ca’ Foscari Veneția, Italia

În calitate de centru proeminent al excelenței academice, Ca’Foscari depune eforturi pentru a atrage și a cultiva academicieni talentați din toată lumea, oferind programe de studii distinse și oferind oportunități de cercetare de ultimă oră în științele nucleu sau în cele digitale, cât și discipline ancorate în științele sociale și umaniste.

Misiunea Ca’Foscari:

 • promovarea progresului științific prin adoptarea unor proiecte de cercetare de cea mai înaltă calitate, răspunzând unor probleme globale și furnizând un impact recunoscut în discipline diverse;
 • încurajarea unei experiențe de învățare transformatoare bazată pe tutorat academic dedicat, pe un program de studii inspirat de cercetare, și orientat pe cerere, cât și o viață angajantă de student;
 • atragerea unei comunități internaționale diverse de academicieni și studenți în inima uneia din cele mai uimitoare locații de pe planetă;
 • funcționarea ca o instituție stabilă și de încredere, capitalizând excelenta culturală și academică pentru a promova inovarea civică și creșterea economică.
 • Universitatea Ca’Foscari „în cifre” (Mai 2020):
  8 Departamente;  5 departamente de excelență
  16.000+ alumni
  700+ de schimburi cu țări străine
  27 de programe de studii duble și în cotutorat
  40+ de limbi de studiu
  35+ de mastere profesionale
  600+ de internship-uri internaționale
  19 centre de cercetare
  1000+ cercetători
  64 de granturi individuale de Fellowship Marie Curie
  10 proiecte ERC (European Research Council)
  123 proiecte PRIN (National Research Projects)
  169 de granturi individuale de Fellowship ESF Research 

  80 de granturi de cercetare
  180 de proiecte internaționale din 2014, din care 109 Horizon 2020 

Universitatea Ta’Malta

Universitatea din Malta este cea mai mare instituție de predare din Malta, fiind alcătuită din 33 de facultăți, centre de cercetare și de institute. Este singura instituție cu finanțare publică din țară, și este deschisă tuturor celor care întrunesc condițiile de acces. În ultimii ani și-a revizuit structurile pentru a se adapta la procesul Bologna și la Zona Europeană a Învățământului Superior. Are peste 11,000 de studenți, incluzând peste 1000 de studenți străini din aproximativ 50 de țări.

Centrul de Reziliență și Sănătate socio-emoțională al Universității din Malta caută să dezvolte și să promoveze sănătatea socio-emoțională și reziliența la elevi și la tineri. Operează ca un centru de cercetare transdisciplinară valorificând rezultatele din domenii diferite ale cercetării și expertiza oferită de diferite discipline din domeniu. Acesta întreprinde cercetări și activități de dezvoltare de resurse în domeniu, căutând să răspundă nevoilor de la nivel local și național contribuind totodată la dezvoltarea cunoașterii în domeniu la nivel internațional. Centrul a condus și participat în diferite proiecte locale, europene și internaționale de promovare a bunăstării copiilor și tinerilor, a sănătății mentale și a rezilienței. În 2015 a publicat un program european de studii de promovare a rezilienței în educația timpurie și în învățământul primar (RESCUR Surfing the Waves / (Plutirea pe valuri) dezvoltat cu alți cinci parteneri din țări europene ca parte a unui proiect de trei ani finanțat de Comisia Europeană. A coordonat și un proiect Erasmus+ despre dezvoltarea masteratelor europene în reziliență educațională în parteneriat cu alte cinci țări europene, și este actualmente partener în alte două proiecte europene Erasmus + de promovare a sănătății mentale și a rezilienței în școli.

Centrul publică Jurnalul internațional de educație emoțională, o revistă internațională, online, cu acces public și interevaluare. Pe lângă coordonarea și publicarea de cercetări naționale, europene și internaționale, contribuie de asemenea la dezvoltarea și promovarea intervențiilor fundamentate pe date empirice și pe fundamente teoretice solide și la strategii de prevenire în acest domeniu, diseminează cunoașterea și promovează învățarea și formarea prin bune practici și cercetări relevante în domeniul sănătății mentale și al rezilienței, și oferă o educație și o formare bazată pe cercetare pentru profesori și alți practicieni la nivel local sau european..

Serviciul Mondial Universitar -Osterreichisches Komitee Verein, Austria

Serviciul Mondial Universitar (World University Service – WUS) Austria este o organizație independentă politic, neguvernamentală dedicată promovării drepturilor omului la educație pe bază de libertate academică și autonomie universitară. În cei 35 de ani ai săi de existență WUS Austria s-a poziționat ca unul din cei mai importanți parteneri operativi pentru dezvoltarea transferului de cunoaștere și comparativitate în sistemul de învățământ superior din Europa între țări EU și non-EU. WUS Austria oferă sprijin operativ și tehnic și consultanță pentru o implementare mai rapidă și mai eficientă a procesului Bologna și a tendințelor globale în învățământul superior. 

Misiunea noastră: Credem că dreptul la educație include nu numai dreptul de a accesa și de a finaliza educația, dar și dreptul la o educație de calitate. Prin urmare, țintim la o creștere a calității HE în acord cu standardele europene și internaționale pentru a stabili o structură solidă și sustenabilă pentru un rol puternic al universităților în societate.

Expertiza noastră: Serviciul Mondial Universitar (WUS) Austria crește calitatea în învățământul superior în acord cu standardele internaționale prin dezvoltare de proiecte și management de proiect, networking și servicii de consultanță.

Dezvoltarea învățământului superior

Sprijinim universitățile în procesul de reformă, în special în ceea ce privește principiul Ariei Europene a Învățământului Superior. Aceasta include dezvoltare de curriculum, schimbare managerială și dezvoltare organizațională, asigurarea calității, și internaționalizarea învățământului superior.

Conectarea învățământului superior cu Societatea 

Învățământul superior joacă un rol important în economia regională, deci proiectul nostru urmărește să sporească impactul universităților în societate și legătura lor cu piața muncii. În acest scop sprijinim crearea de instrumente structurale de cercetare și dezvoltare, educație orientată pe practică și învățarea pe tot parcursul vieții.

Învățământul superior & drepturile omului

Suntem angajați în promovarea educației pe baza libertății academice și a autonomiei universitare. Pentru noi aceasta înseamnă că educația trebuie să fie accesibilă pentru toți, cât și să fie de înaltă calitate.

Sprijin tehnic

Expertiza noastră include peste 35 de ani de experiență în strângerea de fonduri și design de proiect, cât și management și evaluare de proiecte și de evenimente internaționale. În aceste domenii oferim formări pentru parteneri și actori cheie, oferind consultanță în dezvoltarea și implementarea de proiecte.

Acțiune sinergică SA, Greece

Action Synergy S.A. este o organizație de formare și aplicații bazate pe cunoaștere activ implicată în dezvoltarea de tehnologii educaționale, metodologii de formare și dezvoltarea de cursuri de formare e-learning. Action Synergy S.A. are o experiență îndelungată în managementul și coordonarea de proiecte europene. De la înființarea din 1986 organizația a participat în nenumărate proiecte europene în diferite domenii ale educației.

Domenii cheie de expertiză:

 • organizarea de activități educaționale pentru incluziunea socială a grupurilor țintă vulnerabile;
 • organizarea de formări pentru profesori în metode inovative de formare;
 • managementul, organizarea și planificarea proiectelor europene de formare și educație;
 • crearea de legături între universități și întreprinderi cu scopul dezvoltării tehnologice și regionale;
 • organizarea de proiecte de mobilitate;
 • organizarea de cursuri de e-learning și online;
 • organizarea de cursuri în vederea pregătirii profesionale a tinerilor;
 • promovarea și organizarea programelor de formare continuă și pe parcursul întregii vieți;
 • dezvoltarea de sinergii la nivel local, național și transnațional;
 • analiza nevoilor de învățare;
 • dezvoltarea de cursuri și module prin metodologii inovative: învățare flexibilă și deschisă, e-learning, TIC;
 • asigurarea calității.

Organizația este foarte activă în domeniul promovării incluziunii sociale, în special în domeniul educației școlare. Organizează diferite cursuri de formare pentru profesori centrate pe utilizarea tehnicilor creative pentru promovarea incluziunii și performanței educaționale a diferitelor grupuri dezavantajate.

Centrul Național de Politici și Evaluare Educațională (NCPEE), România

(fost Institutul de Științe ale Educației – www.ise.ro)

Centrul Național de Politici și Evaluare Educațională (CNPEE) este o organizație publică afiliată Ministerului Educației și Cercetării iar activitatea de bază este finanțată din bugetul public.

CNPEE a fost înființat în aprilie 2020 prin comasarea a două instituții conexe ministerului educației din România, Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național de Evaluare și Examinare. În prezent Unitatea de cercetare în educație (UCE) din cadrul CNEE continuă activitatea fostului Institut de Științe ale Educației (ISE). Ca organizație națională de cercetare și dezvoltare în educație, UCE fundamentarea politicilor educaționale și a deciziilor pe date și studii științifice, să analizeze nevoile și provocările sistemului de educație din România, pentru a participa la proiecte internaționale de cercetare în domeniul educației. Actualmente, CNPEE / UCE dezvoltă proiecte și parteneriate în cooperare cu instituții naționale și europene, cum ar fi: Comisia Europeană, UNICEF, UNESCO, IBE, Consiliul Europei, OECD, Banca Mondială, Institutul pentru o Societate deschisă, European Training Foundation etc.

Temele recente de cercetare vizează mediul de învățare: dimensiunea de gen în educație, violența școlară, comunicarea și relațiile dintre generații, educația familială, educația informală și mass-media, competențele de comunicare în învățământul obligatoriu, motivația pentru învățare și succesul social, utilizarea TIC în consilierea carierei, analiza nevoilor de consiliere și orientare, monitorizarea absolvenților din perspectiva învățării permanente.

Experiența personalului specializat în consilierea carierei include: proiectarea, implementarea și evaluarea cercetării în domeniul consilierii și orientării pe parcursul întregii vieți, formarea profesorilor, sisteme de consiliere bazate pe TIC, intervenții pentru copii și tineri din grupuri vulnerabile, (sărăcie, HIV/AIDS, consum de droguri).