Приказен герой – BG, EN

Формират се умения за взаимодействие в екип, повишава се нивото на комуникация, подобряват се уменията за управление на информацията – анализ и синтез.
Прави се анализ на речева ситуация и нейната проекция върху конкретен писмен текст. Развиват се качествата: самостоятелност, въображение и толерантност. Развива се езиковата компетентност.