„Навън е джунгла“ – BG, EN

Занятие подходящо за провеждане с ученици от 4+ клас. В рамките на 40 мин. имат възможност да дават идеи и да изслушват идеите на съучениците си; работят, съобразявайки се с определени правила; ималат възможност да работят в екип на случаен принцип (без предварително да знаят с кого ще се паднат в един отбор).