Βιβλιοθήκη

NESET Αναλυτική Έκθεση, 2021

Μια διαμορφωτική, χωρίς αποκλεισμούς, ολοσχολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης στην ΕΕ. Η παρούσα αναλυτική έκθεση [...]

LifeComp

Το φυλλάδιο του LifeComp που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει τις "Προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές ικανότητες" [...]