Лична зона на комфорт – BG, EN

Дейността ще допринесе за развитието на по-високо ниво на социална компетентност на учениците – отправна точка за изграждане на взаимоотношения между тях в стил сътрудничество и ефективна комуникация. В края на този урок учениците ще могат да разбират израза: “лична зона на комфорт” и нейните съставни части. Те ще могат да определят различните зони на взаимодействие между хората в зависимост от конкретната ситуация и ще могат да използват тези знания в ежедневието си.